Advokát na rodinné právo

Právne služby v oblasti rodinného práva poskytujeme už viac ako 14 rokov

Profesionálne

Individuálne

Okamžite

Pripravíme pre Vás všetky podklady potrebné k rozvodu manželstva, k úprave výživného ako aj k úprave styku s maloletými deťmi. Vypracujeme pre Vás návrh na súd, zastúpime Vás v celom súdnom konaní, budeme na každom Vašom súdnom pojednávaní.

Ponuka našich služieb

ROZVOD

V prípade, ak sa chcete rozviesť a nemáte spoločné deti alebo Vaše spoločné deti sú plnoleté, ponúkame Vám na výber z dvoch balíčkov právnych služieb. 

ROZVOD

online

350 €

bezdetný
plnoleté detI

súdny poplatok

ROZVOD

štandard

600 €

bezdetný
plnoleté detI

nezahrnuté náklady

súdny poplatok

* v tomto konaní spravidla nevznikajú žiadne ďalšie náklady na právne služby

** cestovné náklady sú len v prípade pojednávaní mimo Topoľčian

ROZVOD / ROZCHOD
maloleté deti

V prípade, ak sa chcete rozviesť alebo ak sa rozchádzate a máte spoločné maloleté deti, je potrebné vyriešiť aj otázku zverenia dieťaťa/detí do starostlivosti, otázku výživného na dieťa/deti ako aj otázku úpravy styku s dieťaťom/deťmi.

ROZVOD / ROZCHOD

online

550 €

maloleté deti

súdny poplatok

ROZVOD / ROZCHOD

štandard

800 €

maloleté deti

nezahrnuté náklady

súdny poplatok

*** súdny poplatok sa platí len v konaní o rozvod

* cestovné náklady sú len v prípade pojednávaní mimo Topoľčian

** súdny poplatok sa platí len v konaní o rozvod

Ako to funguje

Kontaktujte nás

Napíšte nám mail alebo nám zavolajte. Dohodneme si konkrétny termín stretnutia (alebo telefonátu pri online službe).

Prvá porada

V rámci prvej porady nám objasníte Vašu situáciu a Vaše požiadavky. Vysvetlíme Vám priebeh konania na súde a jednotlivé kroky.

Vypracovanie návrhu na súd

Po objasnení Vašej situácie a Vašich cieľov, skompletizovaní celej dokumentácie pre Vás pripravíme návrh na súd.

Zastupovanie na súde

Zastúpime Vás v súdnom konaní, na jednotlivých pojednávaniach. Spracujeme všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská v konaní, vrátane opravných prostriedkov (odvolania a sťažnosti).

Právoplatný a vykonateľný rozsudok

Zabezpečíme pre Vás rozsudok súdu s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti tak v elektronickej forme ako aj v listinnej forme zaručenou elektronickou konverziou.

Čo Vás čaká na súde

Súdne konanie
od podania návrhu
po rozsudok

Súdneho konania sa nemusíte obávať. 

Vysvetlíme Vám každý jeden krok. Môžete počítat nielen s našimi odbornými vedomosťami, skúsenosťami a viac ako 10 ročnou praxou, ale aj s ľudským prístupom a podporou počas celého súdneho konania. 

Po prvej porade s klientom spracujeme návrh, ktorý v prípade prevzatia zastúpenia podáme na príslušný súd za klienta. So súdom komunikujeme výlučne elektronicky.

Súdny poplatok za návrh na rozvod je 66,-€. V prípade, ak Vás budeme v konaní zastupovať, súdny poplatok sa znižuje o 50%, a to z dôvodu, že návrh na súd podáme elektronicky cez ÚPVS.

Po preskúmaní návrhu súd zašle návrh na vyjadrenie druhej strane. Vyjadrenie druhej strany zašle súd následne navrhovateľovi, spravidla aj s predvolaním na pojednávanie.

Súd na pojednávaní po prednese strán vykoná dokazovanie. V rámci dokazovania sú vypočutí účastníci konania, súd oboznámi listinné dôkazy, prípadne sa podajú návrhy na ďalšie dokazovanie. V prípade rozvodu bezdetného manželstva alebo manželstva, z ktorého pochádzajú už plnoleté deti, súd spravidla rozhodne na prvom pojednávaní. V prípade konania o starostlivosť súdu o maloleté deti, ak sa rodičia nevedia dohodnúť, súd spravidla na prvom pojednávaní nerozhodne a vytýči ďalšie pojednávanie.

Po ukončení dokazovania súd vyhlási rozsudok. Proti rozsudku je možné podať v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote odvolanie. V prípade, ak odvolanie nie je podané, rozsudok márnym uplynutím lehoty na dovolanie nadobudne právoplatnosť. 

V prípade, ak účastník konania nie je spokojný s rozhodnutím súdu, má právo podať odvolanie. Po podaní odvolania a vyjadrení sa k odvolaniu druhým účastníkom konania, rozhodne spor odvolací súd.

Výsledkom súdneho konania je právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode, dňom právoplatnosti je manželstvo rozvedené. 

Klientom zabezpečujeme rozsudok o rozvode tak v elektronickej ako aj listinnej forme, aby ho mohli v prípade potreby použiť aj na ďalšie právne úkony.

advokátska kancelária
JUDr. Lucia Páleníková

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com

Nájdete nás v Bratislave a Topoľčanoch

Osobné konzultácie realizujeme v Bratislave na Ľadovej ulici č. 16 na základe predchádzajúcej dohody.

Zastupujeme klientov na súdoch v rámci Bratislavského kraja, Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja a Trenčianskeho kraja.

 Online sme Vám k dispozícii pre celé územie Slovenska. 

advokatska-kancelaria

Napíšte nám