Ako dlho trvá rozvod manželstva ?

rozvod manželstva

Rozvod manželstva, na ktorom sú manželia dohodnutí, trvá približne tri mesiace.
* * *
V prípade, ak manželia nie sú dohodnutí, môže rozvod manželstva trvať aj roky.

„Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“
§ 23 ods. 1 zákona o rodine

Predpoklady rozvodu manželstva

Manželstvo je možné rozviesť, ak je spolužitie manželov trvalo a vážne narušené a nie je možné očakávať jeho obnovenie. Toto sú predpoklady rozvodu manželstva, ktoré musí preukázať ten manžel, ktorý návrh na rozvod podal. Ako najčastejšie príčiny rozvratu manželstva navrhovatelia uvádzajú rozdielnosť pováh a záujmov, neveru zo strany partnera. Dôvodom rozvodu býva aj alkoholizmus a domáce násilie.

Preto, aby súd manželstvo rozviedol, nestačí akékoľvek narušenie vzťahov, vyžaduje sa určitý, kvalifikovaný stupeň narušenia. Súd pri posudzovaní hĺbky a vážnosti rozvratu berie do úvahy množstvo faktorov, napríklad dĺžku spolužitia manželov, dĺžku žitia v oddelených domácnostiach, ako manželia hospodária, ako sa starajú o deti, či sa manželia intímne stýkajú, mieru vzájomnej odkázanosti…

 

 

„Pri posudzovaní nevery ako príčiny vážneho rozvratu manželstva vychádzajú súdy správne z toho, že povinnosť vernosti (a platí to aj o všetkých ostatných povinnostiach vyplývajúcich z manželstva) majú manželia zásadne až do právoplatného rozhodnutia o rozvode manželstva.“
R IV/1966

Nesúhlas druhej strany s rozvodom

V praxi sa niekedy stretávame s tým, že druhý manžel / manželka nesúhlasí s rozvodom. Dôvody nesúhlasu môžu byť rôzne. Napríklad druhá strana nepovažuje problémy v manželstve za tak závažné, aby museli pristúpiť k rozvodu. Argumentom býva aj to, že rozvod nie je v záujme spoločného maloletého dieťaťa. V prípade manželov vyššieho veku býva argumentom odkázanosť na starostlivosť s ohľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav jedného z partnerov.

odmietnutie-rozvodu

Súd posudzuje všetky argumenty a vyhodnocuje ich. Ak navrhovateľ preukáže, že manželstvo je trvalo a vážne narušené, vzťahy medzi manželmi sú hlboko rozvrátené až do tej miery, že manželstvo už neplní žiadnu zo svojich funkcií, tak súd návrhu na rozvod manželstva napriek nesúhlasu druhej strany vyhovie. Len v minime prípadov návrh ako nedôvodný zamietne, v roku 2019 to bolo len 0,1% prípadov.

0.1 %
zamietnutie návrhu
0 %
rozvodových konaní končí späťvzatím návrhu

Návrh na rozvod vzatý späť

V niektorých prípadoch však dôjde k náprave manželského spolužitia, spravidla po absolvovaní špecializovaného partnerského poradenstva. Vtedy navrhovateľ berie návrh na rozvod späť a súd konanie zastaví. Z našich skúseností vieme, že toto je skôr výnimka ako pravidlo, potvrdzujú to aj celoslovenské štatistiky, ktoré uvádzajú, že takto končia necelé 4% prípadov.

rozvod

Ak je šanca na obnovenie manželského spolužitia, radíme klientom využiť partnerskú poradňu a pokúsiť sa o záchranu vzťahu.  V jedinom prípade takúto radu od nás klient nikdy nedostane, a to ak je prítomné v partnerstve násilie. Vtedy je na mieste podať návrh na rozvod čím skôr, pričom pre klienta vykonávame aj ďalšie právne kroky, aby sme zabezpečili jeho bezpečnosť a aj bezpečnosť detí (využívame inštitút vykázania, neodkladné opatrenia, podanie trestného oznámenia, ak ešte nebolo podané).

Rozvod, na ktorom sú manželia dohodnutí

Rýchlejšie vytýčenie prvého pojednávania

V prípade, ak sú manželia dohodnutí na rozvode, súd spravidla vytýči prvé pojednávanie skôr. Na väčšine súdov je to v priebehu 6 až 8 týždňov od podania návrhu na súd a zaplatenia súdneho poplatku (66,-€ / 33,-€ v prípade podania cez ÚPVS).

Rozhodnutie súdu na prvom pojednávaní

V prípade rozvodu manželov, ktorí majú plnoleté deti alebo ak nemali deti, súd spravidla rozhodne na prvom pojednávaní.

Ak majú manželia maloleté deti a dohodli sa na úprave zverenia do starostlivosti, na úprave stretávania sa s druhým rodičom a na výške výživného, súd preskúma dohodu rodičov. V prípade, že dohoda rodičov upravujúca starostlivosť o deti je v ich najlepšom záujme, tak ju schváli hneď na prvom pojednávaní.

Úprava starostlivosti o deti podľa predstáv rodičov

Pri rozvode manželov, ktorí majú maloleté deti, býva problematickým úprava zverenia dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo nezhoda na striedavej osobnej starostlivosti. Ak sa rodičia sami alebo za pomoci odborníkov – meditátorov, psychológov, advokátov dohodnú na úprave výkonu starostlivosti o deti, býva to dohoda, ktorá v čo najširšej miere zodpovedá predstavám rodičov a zároveň je aj v najlepšom záujme detí. Konštatujeme to preto, lebo rodičia najlepšie poznajú svoje deti a sami najlepšie vedia, čo deťom vyhovuje, aká dĺžka a aké intervaly stretávania sa.

Ľahšia realizácia rozhodnutia súdu

Ak sa rodičia dohodnú o otázkach zverenia dieťaťa do starostlivosti, o úprave styku ako aj o výške výživného, tak takáto dohoda je rodičmi akceptovaná a následne aj bez problémov oboma stranami plnená.

Rozvod, na ktorom nie sú manželia dohodnutí

Vytýčenie prvého pojednávania najskôr za dva mesiace

Ak nie sú manželia dohodnutí na rozvode, súd najprv návrh na rozvod manželstva doručí druhému manželovi a dá mu lehotu na vyjadrenie. To si vyžiada niekoľko týždňov, nakoľko súd musí počítať s lehotou na doručenie. Súd dáva lehotu na vyjadrenie sa najmenej 10 dní. Po obdržaní vyjadrenia toto zašle navrhovateľovi a obom stranám pošle termín pojednávania.

Rozhodnutie súdu na ďalšom pojednávaní

V prípade rozvodu manželov, ktorí majú maloleté deti a nie sú dohodnutí na zverení detí do starostlivosti jedného z nich alebo do spoločnej striedavej osobnej starostlivosti, ani na výživnom, súd nerozhodne na prvom pojednávaní. 

V praxi je tendencia odkázať rodičov na psychologické poradenstvo, alebo na mediáciu, aby si tieto otázky vyriešili. To znamená, že súd odročí pojednávanie. Po absolvovaní odborného poradenstva súd vytýči ďalšie pojednávanie. Ak sa rodičia dohodli, schváli rodičovskú dohodu.

V prípade, ak sa rodičia nevedia dohodnúť, vykoná rozsiahle dokazovanie, v niektorých prípadoch nariadi aj znalecké dokazovanie. Dokazovanie predĺži konanie o niekoľko mesiacov.  

Úprava starostlivosti o deti podľa rozhodnutia súdu, vždy v najlepšom záujme detí

Ak sa rodičia nezhodnú v otázke úpravy starostlivosti o deti, súd sa pokúsi o zmierlivé riešenie sporu medzi rodičmi a smeruje ich k uzavretiu rodičovskej dohody. Ak napriek tomu nepríde k dohode rodičov, rozhodne súd sám. Určujúcim kritériom je najlepší záujem dieťaťa. V praxi sme svedkami toho, že najmenej jednému z rodičov takto nastavená úprava styku nevyhovuje. 

Problematická realizácia rozhodnutia súdu

Ak sa rodičia nedohodnú o otázkach zverenia dieťaťa do starostlivosti, o úprave styku ako aj o výške výživného, rozhodne autoritatívne súd. Takéto súdne rozhodnutie často nie je rodičmi v plnej miere akceptované. Dochádza k tomu, že rodič neodovzdá dieťa druhému rodičovi včas, mešká s platbou výživného, posiela nižšie sumy. Všetky tieto situácie sa dajú riešiť, ale stoja rodičov čas ako aj finančné prostriedky a ak sa pre ne rodičia hádajú, neprospievajú ani deťom.

Cenník služieb

Poradíme Vám ako postupovať. Vysvetlíme Vám konanie na súde. Spracujeme pre Vás návrh na súd. Zastúpime Vás na pojednávaní.

Naše služby spolu s odmenou vo veci rozvodu vrátane rozvodu s maloletými deťmi nájdete prehľadne v sekcii Rozvod

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

JUDr. Lucia Anovčinová

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com