3 tipy, ako postupovať, keď rodič neplatí výživné na dieťa

rodič neplatí výživné?

3 tipy, čo robiť, keď rodič neplní vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu

1. Trestné oznámenie

"Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."
§ 207 ods. 1 Trestného zákona

V prípade, ak rodič, ktorému súd určil vyživovaciu povinnosť, nezaplatí výživné za akékoľvek 2 mesiace v období 2 rokov, dopúšťa sa trestného činu zanedbania povinnej výživy.

V prípade, ak rodič neplatí výživné bez vážneho dôvodu, je na mieste, aby  oprávnený rodič podal trestné oznámenie na políciu. Povinný rodič, ktorý neplatí výživné, sa môže vyhnúť trestnému stíhaniu, ak svoj dlh zaplatí. 

Podľa našich skúseností podanie trestného oznámenia pomáha vo väčšine prípadov okamžite.

2. Návrh na začatie exekúcie

V prípade neplatenia výživného môže oprávnený rodič podať na povinného rodiča návrh na vykonanie exekúcie. Pre oprávneného rodiča je dôležité, že nie je zaťažený trovami exekúcie. Exekútor okrem bežných spôsobov výkonu exekúcie (napr. zrážky zo mzdy a iných príjmov, prikázanie pohľadávky) môže povinnému rodičovi aj zadržať vodičský preukaz, a to až do úplného zaplatenia výživného.

Návrh na začatie exekúcie je rovnako efektívny nástroj, ako zabezpečiť, aby povinný rodič plnil vyživovaciu povinnosť. Míňa sa účinkom len v prípade, ak povinný rodič nepracuje, nič nevlastní a nemá ani vodičský preukaz alebo ho má zadržaný políciou z iného dôvodu. Vtedy je na mieste zváženie podania trestného oznámenia.

3. Náhradné výživné

V prípade, ak povinný rodič z akéhokoľvek dôvodu neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú súdom a návrh na začatie exekúcie ako aj trestné oznámenie sa minuli účinkom, odporúčame našim klientom požiadať o tzv. náhradné výživné zo strany štátu.

Náhradné výživné je priznané nezaopatrenému dieťaťu len v prípade, sú splnené nasledovné podmienky:

– existuje súdom stanovená vyživovacia povinnosť,

–  povinná osoba si neplní vyživovaciu povinnosť, ktorá bola stanovená právoplatným rozhodnutím súdu, najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace,

– bol podaný návrh na začatie exekúcie a exekúcia trvá najmenej dva mesiace,

– nezaopatrené dieťa má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

– nezaopatrené dieťa si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť si povinnú školskú dochádzku,

– priemerný mesačný príjem žiadateľa nepresiahol za posledných 6 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti výšku 3,3 násobku životného minima 

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej súdnym rozhodnutím, najviac však do výšky 3,7 násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Žiadosť o náhradné výživné sa podáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Žiadosť si môžete stiahnúť tu.

K žiadosti o náhradné výživné priložte

–       rozhodnutie súdu opatrené doložkou právoplatnosti,

–       potvrdenie súdneho exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace,

–        potvrdenie o návšteve školy (ak ide o dieťa, ktoré je žiakom/študentom)

–       potvrdenie o príjme žiadateľa za posledných šesť mesiacov (môžete si ho stiahnuť tu).

Kontaktujte nás

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com