Ako súdy posudzujú schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov

Výživné na dieťa

Ako súdy posudzujú schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov pri stanovovaní výživného na deti

"Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."
§ 62 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení nehorších predpisov

Schopnosti a možnosti rodiča

Pod schopnosti rodiča zahŕňame jeho duševné a telesné schopnosti, jeho zdravotný stav, vlohy, nadanie, vedomosti a skúsenosti. Ide o subjektívnu kategóriu, individuálne skúmanú súdom s ohľadom na každého jednotlivca.

Využitie schopností rodiča však závisí od mnohých objektívnych faktorov, teda od možností rodiča, ako je aktuálna situácia na trhu práce, miera nezamestnanosti, priemerná mzda v danom regióne v konkrétnom povolaní.

V prípade, ak je rodič nezamestnaný, súd skúma príčiny nezamestnanosti, dĺžku trvania nezamestnanosti, zohľadňuje snahu rodiča hľadať si prácu i dôvod ukončenia predchádzajúceho zamestnania.

Ak rodič stratil zamestnanie z objektívnych dôvodov, teda ak ani pri maximálne vynaloženom úsilí, ktoré od neho možno očakávať, nemohol nijako ovplyvniť skončenie pracovného pomeru, je súd povinný na objektívne zmenené pomery na strane rodiča prihliadnuť pri určení výšky vyživovacej povinnosti na dieťa.

Ak došlo k skončeniu pracovného pomeru zo strany povinného rodiča bez objektívnej príčiny (ktorou je napríklad preukázateľne zhoršený zdravotný stav) a rodič je naďalej nezamestnaný, nehľadá si efektívne ďalšie zamestnanie, tak súd vychádza z tzv. potenciálneho príjmu tohto rodiča. Ide o sumu, ktorú by bol býval dosahoval, ak by zotrval vo svojom pôvodnom zamestnaní.  

Majetkové pomery rodiča

Súdy z úradnej povinnosti skúmajú celkové majetkové pomery rodičov, nielen ich aktuálne príjmy, ale aj výdavky, tiež skúmajú vlastníctvo nehnuteľností a hnuteľných vecí vyššej hodnoty, životný štandard rodiča. Ak napríklad rodič vlastní viacero nehnuteľností, súd skúma, ako ich spravuje, či ich prenajíma, aký má z nehnuteľností prípadný príjem.

„Povinnosťou každého rodiča je korigovať si svoje výdavky tak, aby predovšetkým mohol plniť vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona.“

Uznesenie Krajského súdu v Žiline z 18. decembra 2008, sp. zn. 9CoP/71/2008

Čo sa týka výdavkov, platí zákonné pravidlo, že výživné má prednosť  pred inými výdavkami rodičov. Súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Aké to sú? Ide napríklad o splácanie hypotekárneho úveru na druhú a ďalšiu nehnuteľnosť, ak už má rodič zabezpečené bývanie, splátky úveru na chatu, ďalšie auto, dovolenky, nadštandardné predmety.

Rovnako súd neberie pri stanovovaní výživného na dieťa do úvahy dlhy rodiča vzniknuté páchaním trestnej činnosti.

„Obrana otca spočívajúca v tvrdení, že mesačne uhrádza leasingové splátky na auto, môže byť vyhodnotená ako právne irelevantná, pretože v súlade s ustanovením § 62 ods. 5 ZR má výživné prednosť pred inými výdavkami povinného rodiča.“

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. septembra 2009, sp. zn. 17CoP/44/2009

Nadštandardný príjem rodiča

Čo v prípade, ak má rodič nadštandardný príjem? Je možné stanoviť aj tzv. neprimerane vysoké výživné na dieťa? Touto otázkou sa zaoberal Ústavný súd Českej republiky, ktorý na ňu poskytol obsiahlu odpoveď:

„Základnými hľadiskami pre určenie výšky výživného sú nepochybne odôvodnené potreby dieťaťa, jeho majetkové pomery a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Platí aj pravidlo, že životná úroveň rodičov a detí má byť v zásade rovnaká. V prípade výnimočne vysokých príjmov povinného rodiča však nemožno postupovať mechanicky. Je potrebné brať ohľad na fakt, že je právom aj povinnosťou rodičov naučiť dieťa hodnote peňazí a riadnemu hospodáreniu s nimi. Stanovenie neprimerane vysokého výživného, ktoré dieťaťu aj po dokončení prípravy na povolanie umožní dlhodobý a snáď aj trvalý bezprácny život, môže byť nielen v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa, ale môže taktiež porušovať právo rodiča vychovávať svoje dieťa, ktoré mu je garantované čl. 32 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd.“

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo 16.12.2015, sp. zn. IV. ÚS 650/15

Cenník služieb v oblasti výživného

V oblasti vyživovacej povinnosti rodičov k maoletým i plnoletým deťom Vám ponúkame poradenstvo, mimosúdne riešenie ako i súdne riešenie situácie vrátane spracovania návrhu na súd a zastupovania na pojednávaní.

Cenník našich služieb nájdete na stránke v sekcii Výživné. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com