Úprava styku

Styk s dieťaťom

Obaja rodičia majú nielen právo ale aj povinnosť vychovávať svoje dieťa.

Styk rodiča s dieťaťom súd upraví len vtedy, ak sa rodičia nevedia dohodnúť. Vždy pritom prihliada na najlepší záujem dieťaťa. Súd upraví styk dieťaťa s tým rodičom, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti.

Máte záujem o úpravu styku alebo zmenu úpravy styku?

Rozsah styku rodiča s dieťaťom

"Ak súd rozhoduje o úprave styku rodičov s dieťaťom, musí zohľadniť tú skutočnosť, že obidvaja rodičia majú právo na osobnú starostlivosť o dieťa zásadne v rovnakej miere, tomu zodpovedá aj právo dieťaťa na starostlivosť obidvoch rodičov."
nález Ústavného súdu ČR z 15.3.2016, sp. zn. III. ÚS 2298/15

Klienti sa na nás často obracajú s otázkou, aký je obvyklý rozsah styku s otcom / matkou (s tým rodičom, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti), resp. ako najčastejšie rozhodujú súdy a aký styk bežne súdy priznávajú, či je možné dieťa zveriť do dtriedavej osobnej starostlivosti. Takto však otázka nestojí, nakoľko je potrebné pýtať sa, ako často a ako dlho sa chce rodič s dieťaťom stretávať a či predstava rodiča/rodičov korešponduje aj so záujmom maloletého dieťaťa. Všetky otázky týkajúce sa frekvencie a dĺžky stretnutia vieme s klientami vyriešiť aj dohodou, ak je vôľa na oboch stranách. V prípade, ak sú predstavy rodičov diametrálne odlišné, zastupujeme klientov na súde, ktorý sám rozhodne vychádzajúc z aktuálnej situácie a potrieb maloletého dieťaťa. 

Najčastejšie riešime

rozchod rodičov

Úprava styku s maloletými deťmi pri rozchode rodičov je náročná. Pre celú rodinu ide o novú situáciu, ktorú je treba riešiť prakticky a tak, aby vyhovovala najmä deťom.

Pri úprave styku preferujeme dohodu rodičov, k čomu Vám vieme aktívne pomôcť. Zastupujeme aj rodičov v konaní o schválenie dohody na súde.

V prípade, ak dohoda rodičov nie je možná, ostáva len obrátiť sa na súd. V taktomto prípade súd rozhodne autoritatívne, pričom vychádza z najlepšieho záujmu dieťaťa.

zmena existujúcej dohody

S vekom maloletých detí sa menia aj potreby detí. Na to je potrebné reflektovať a flexibilne zmeniť dohodu o úprave styku tak, aby vyhovovala aktuálnym potrebám detí i prípadnej zmene situácie na strane rodičov.

Aj na zmene dohody o úprave styku je možné sa dohodnúť a túto novú dohodu následne predložiť súdu na schválenie.

V prípade, ak nie je možné dohodnúť sa, pomôžeme klientom v konaní pred súdom, pripravíme návrh na súd a zastúpime aj na pojednávaní.

Balíky služieb

Vyberte si z ponúkaných balíkov služieb ten, ktorý najviac vyhovuje Vašim požiadanám a potrebám. V prípade, ak by Vám ani jeden z balíkov nevyhovoval, kontaktujte nás a dohodneme sa individuálne.

ÚPRAVA STYKU

350 €

Mimosúdne
riešenie

balík
neobsahuje

ÚPRAVA STYKU

450 €

štandard

balík
neobsahuje

ÚPRAVA STYKU

700 €

Prémium

nezahrnuté náklady

Balík je určený rodičom, ktorí

  • sú dohodnutí na úprave styku s dieťaťom
  • sa chcú sa informovať k procesu schvaľovania dohody
  • chcú profesionálne spracovať dohodu o úprave styku
  • chcú spracovať návrh na schválenie dohody súdom
  • nevyžadujú zastúpenie advokátom na súde.

Balík nie je určený pre rodičov, ktorí spolu nekomunikujú alebo komunikujú len minimálne a o dohodu sa už neúspešne pokúšali.

Balík je určený rodičom, u ktorých je priestor na mimosúdnu dohodu.

V prípade, ak sa rodičia nedohodnú, spracujeme návrh na konanie na súd podľa požiadaviek klienta.

Balík nie je určený pre prípady, ak sú rodičia v dlhodobom konflikte a ich spory sú veľmi eskalované. V takom prípade odporúčame zastúpenie na súdnom pojednávaní a teda balík prémium.

Balík je určený rodičom, u ktorých predchádzajúce dohody zlyhali.

Balík nie je určený pre rodičov, ktorí sú dohodnutí na stretávaní sa.

Najčastejšie otázky

Ak sa rodičia dohodnú na úprave styku, nie je nevyhnutné nechať si schváliť dohodu súdom. Napriek tomu však klientom odporúčame, aby si dohodu o úprave styku nechali schváliť súdom, nakoľko jedne súdom schválená dohoda je jediným titulom, na základe ktorého možno postupovať ďalšie kroky, ak niektorý z rodičov túto dohodu nerešpektuje. 

V prípade, ak sa neviete dohodnúť na úprave styku, bude potrebné obrátiť sa na súd. Klientov zastupujeme aj v mimosúdnych rokovaniach a dosiahneme dohodu aj v prípadoch, ktoré sa na začiatku javili ako beznádejné. Spolupracujeme aj s mediátormi, ktorí efektívne vedia odkomunikovať dohodu medzi rodičmi. Ak s dohode napriek mimosúdnej snahe nepríde, pre klientov spracujeme návrh na súd a zastúpime ich aj v súdnom konaní.

Konanie vo veciach rodičov a maloletých detí je oslobodené od súdneho poplatku. To znamená, že podanie návrhu na súd nie je spoplatnené súdnym poplatkom. Avšak v prípade, ak sa vykonáva dokazovanie napríklad spracovaním znaleckého posudku, tak súd vyžaduje úhradu týchto nákladov.

Ak Vám druhý rodič bráni v styku s dieťaťom, máte právo požiadať súd o úpravu styku. Pokiaľ by druhý rodič bránil v styku aj napriek vydanému rozhodnutiu súdu, potom je potrebné situáciu riešiť opäť súdnou cestou a podať návrh na výkon rozhodnutia. Ak by bol výkon rozhodnutia neúčinný, možno zvažovať, či nedošlo k trestnému činu a rovnako je možné požadovať aj zmenu zverenia dieťaťa.

Máte ďalšie otázky? Radi Vám na ne odpovieme. Kontaktujte nás.

Rozhodovacia prax súdov

Konflikty medzi rodičmi a obava toho, ktorému dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti zo styku maloletého dieťaťa s druhým rodičom, nemôže byť riešená formou zákazu styku druhého rodiča s dieťaťom. Rovnako ani hostilné vzťahy medzi rodičmi samy osebe nie sú dôvodom na takýto závažný zásah do rodinného života.

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 8Cop/67/2013

Pokiaľ sú obaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a pokiaľ obaja dbali okrem riadnej starostlivosti o jeho výchovu po stránke citovej, rozumovej a mravnej, zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti by malo byť pravidlom, zatiaľ čo iné riešenie je výnimkou, ktorá vyžaduje preukázanie, prečo je v záujme dieťaťa iné riešenie.

Nález Ústavného súdu Českej republiky z 26.5.2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13

Rodičovské práva a povinnosti patria obidvom rodičom. Ak rodičia žijú v manželstve, predpokladá sa, že svoje deti vychovávajú v zásade na základe vzájomnej dohody a v záujme maloletých detí. Zákon o rodine úpravu výkonu rodičovských práv a povinností rieši v určitých špecifických situáciách osobitne, tak ako to predpokladá čl. 51 ods. 1 ústavy. Zákon o rodine preferuje dohodu rodičov pri výkone rodičovských práv a povinností . Až keď nedôjde k dohode rodičov o výkone rodičovských práv, rozhodne o ich výkone súd, vždy však s prihliadnutím na záujem maloletého dieťaťa.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31.3.2010, sp. zn. I. ÚS 120/2010

Pre dosiahnutie spravodlivého rozhodnutia o úprave styku rodičov s dieťaťom je potrebné zo strany konajúceho súdu (resp. zainteresovaných orgánov verejnej moci) zohľadniť predovšetkým nasledujúce kritériá:
- existenciu pokrvného puta medzi dieťaťom a jeho zverenie do starostlivosti usilujúcimi osobami,
- mieru zachovania identity dieťaťa a jeho rodinných väzieb v prípade jeho zverenia do starostlivosti tej-ktorej osoby,
- schopnosť iných osôb usilujúcich o zverenie dieťaťa do starostlivosti zaistiť jeho vývoj a fyzické, vzdelávacie, emocionálne, materiálne a iné potreby,
- prianie dieťaťa.

Uznesenie Ústavného súdu SR z 19.1.2017 sp. zn. II. ÚS 56/2017

Kontakt

Sídlo

Ľadová 16, 811 05 Bratislava

Telefón

+ 421 905 875 314

Mail

rozvodavyzivne@gmail.com