Zníženie výživného z dôvodu poklesu príjmu pre koronavírus

Zníženie výživného

Množstvo ľudí prišlo o značnú časť príjmu z dôvodu pandémie koronavírusu (covid 19). Tí, ktorí prišli o prácu, často nemôžu nájsť pracovné uplatnenie ani v inej oblasti, teda ich príjem klesol rapídne.
Ak ste sa ocitli v tejto situácii a neviete, ako máte postupovať, tento článok je určený pre Vás.

"Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností."
§ 26 zákona o rodine

Ako postupovať v prípade, že u rodiča došlo k poklesu príjmu z dôvodu koronavírusu a rodič nie je schopný hradiť výživné v plnej výške?

V prípade zmeny pomerov u povinného rodiča (rodiča, ktorý je povinný hradiť výživné) je potrebné, aby rodič požiadal súd o zníženie výživného.

Rodičia sa môžu na zmene výšky výživného na maloleté dieťa aj dohodnúť. Dohodu je potrebné predložiť v písomnej forme súdu, ktorý dohodu schváli, ak je v záujme maloletého dieťaťa.

V prípade, ak sa rodičia nedohodnú, súd rozhodne z úradnej moci na základe návrhu povinného rodiča.

Postupnosť krokov pri žiadosti o zníženie výživného

V prvom rade je treba spísať návrh na zníženie výživného (alimentov). V návrhu sa uvedú dôvody, pre ktoré rodič žiada o zníženie výšky výživného, ako sa zmenili jeho pomery od posledného rozhodnutia o výživnom. Nie je podstatné, ako klesli rodičov príjmy v posledných týždňoch, ale to, ako sa jeho príjmy zmenili od toho času, kedy súd rozhodoval naposledy. Priložia sa dôkazy preukazujúce zmenu pomerov.

Návrh na zníženie výživného sa podáva na súde, ktorý rozhodoval o výživnom naposledy. Ak maloleté dieťa zmenilo bydlisko, je treba požiadať súd o prenesenie príslušnosti (§ 112 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku).

Súd ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorým je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Následne súd vytýči pojednávanie, na ktorom vyhodnotí všetky dôkazy jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach a ak má všetky podklady potrebné pre rozhodnutie, tak vydá rozsudok.

Kľúčovou je kvalita návrhu a v ňom uvedených argumentov, preto odporúčame aj v tomto konaní zastúpenie advokátom, ktorý sa špecializuje na rodinné právo. Predídete tak problémom na súde. Návrhy na zmenu výživného vypracovávame v rámci našej bežnej agendy.

Kedy nie je dôvodné žiadať súd o zníženie výživného?

Vyhlásený núdzový stav nie je sám o sebe dôvodom na zníženie výživného.  

Dočasný výpadok príjmu napríklad z dôvodu karantény, taktiež nie je dôvodom na zníženie výživného.

V prípade, ak sa Vám pre pandémiu znížili príjmy, avšak sú stále vyššie ako v čase, keď súd naposledy rozhodoval o výživnom, súd nezníži výšku výživného.

Na čo prihliada súd pri určovaní novej výšky výživného?

Súd berie do úvahy nielen zníženie príjmu na strane povinného rodiča, ale aj jeho celkové majetkové pomery. Rovnako vyhodnocuje majetkové pomery u rodiča, ktorému je maloleté dieťa zverené do starostlivosti. Výška výživného na maloleté dieťa sa odvíja aj od odôvodnených potrieb dieťaťa, pričom možno všeobecne a zjednodušene konštatovať, že so zvyšujúcim sa vekom dieťaťa rastú aj jeho náklady.

Prečo podať návrh na zníženie výživného čo najskôr?

Ak povinný rodič nebude platiť alimenty v súdom určenej výške, vystavuje sa riziku trestného stíhania. Na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného poriadku stačí, ak povinný rodič neplní vyživovaciu povinnosť najmenej dva mesiace v období dvoch rokov.

Súdne konanie o zníženie výživného trvá rádovo niekoľko mesiacov, počas ktorým má rodič povinnosť plniť výživné v pôvodnej výške. Ak aj súd rozhodne o znížení výživného spätne, tak sa spotrebované výživné u maloletého dieťaťa už nevracia.

Cenník služieb

Poradíme Vám ako postupovať. Vysvetlíme Vám konanie na súde. Spracujeme pre Vás návrh na súd. Zastúpime Vás na pojednávaní.

Naše služby spolu s odmenou vo veci výživného nájdete v sekcii Výživné

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

JUDr. Lucia Anovčinová

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com