Posudzovanie príjmov rodičov pri určovaní výživného na deti

Výživné na deti Ako súdy posudzujú príjmy rodičov pri stanovovaní výživného na deti? "Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov." § 62 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine Vyživovaciu povinnosť majú obaja rodičia Pri určovaní výšky výživného súd vychádza z toho, že vyživovacia povinnosť zaťažuje oboch rodičov (resp. osvojiteľov), a to bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo v manželstve alebo mimo neho. Manžel rodiča, ktorý s rodičom žije v spoločnej domácnosti nie je povinný plniť vyživovaciu povinnosť k nevlastnému dieťaťu, hoci má povinnosť rodičovi, s ktorým žije v spoločnej...

Podľa čoho súd určuje výživné, keď je rodič nezamestnaný?

Nezamestaný rodič a výživné Podľa čoho súd určuje výživné, keď je druhý rodič nezamestnaný? "Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov." § 62 ods. 2 zákona o rodine Faktory pre určenie výšky výživného V prípade, ak je rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti (povinný rodič), nezamestnaný, sú pri určovaní výšky výživného na dieťa dôležité viaceré faktory: dôvod, pre ktorý je povinný rodič nezamestnanýpríjem dosahovaný v predchádzajúcom zamestnanídôvod ukončenia predchádzajúceho zamestnaniadĺžka trvania nezamestnanostipoberanie podpory v nezamestnanosti/štátnych dávokprístup povinného rodiča k hľadaniu si prácezdravotný stav povinného rodičanajvyššie dosiahnuté...

Výživné pre plnoleté dieťa – základné informácie

Výživné na plnoleté dieťa Ako žiadať o výživné, keď je dieťa plnoleté? Do kedy treba platiť výživné? Získajte základné informácie o výživnom na plnoleté dieťa. "Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh." § 65 ods. 3 zákona o rodine Konanie je možné iba na návrh Konanie o výživnom v prípade, ak je oprávnenou osobou plnoleté dieťa, je možné začať iba na návrh plnoletého dieťaťa. Tu je podstatný rozdiel oproti konaniu, v ktorom je oprávneným maloleté dieťa a kde súd môže konať aj bez návrhu. Taktiež plnoleté dieťa už nezastupuje ani rodič ani súdom ustanovený kolízny opatrovník. Samozrejme, plnoleté dieťa, ako každý účastník...

Zníženie výživného z dôvodu poklesu príjmu pre koronavírus

Zníženie výživného Množstvo ľudí prišlo o značnú časť príjmu z dôvodu pandémie koronavírusu (covid 19). Tí, ktorí prišli o prácu, často nemôžu nájsť pracovné uplatnenie ani v inej oblasti, teda ich príjem klesol rapídne. Ak ste sa ocitli v tejto situácii a neviete, ako máte postupovať, tento článok je určený pre Vás. "Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností." § 26 zákona o rodine Ako postupovať v prípade, že u rodiča došlo k poklesu príjmu z dôvodu koronavírusu a rodič nie je...

Základné informácie o výživnom na maloleté deti

Výživné na maloletých Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov Kontaktujte nás Zákonný rámec právnej úpravy Všetky druhy vyživovacích povinností v rámci rodinných vzťahov upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi ako aj o príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke. Úprava vyživovacích povinností je pomerne rozsiahla, preto sa v dnešnom blogu zameriame na jeden druh vyživovacej povinnosti, a to vyživovacej povinnosti rodičov k deťom,...