Posudzovanie príjmov rodičov pri určovaní výživného na deti

Výživné na deti

Ako súdy posudzujú príjmy rodičov pri stanovovaní výživného na deti?

"Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."
§ 62 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine

Vyživovaciu povinnosť majú obaja rodičia

Pri určovaní výšky výživného súd vychádza z toho, že vyživovacia povinnosť zaťažuje oboch rodičov (resp. osvojiteľov), a to bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo v manželstve alebo mimo neho. 

Manžel rodiča, ktorý s rodičom žije v spoločnej domácnosti nie je povinný plniť vyživovaciu povinnosť k nevlastnému dieťaťu, hoci má povinnosť rodičovi, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, pomáhať pri výchove nevlastného dieťaťa. 

Ak má dieťa len jedného rodiča, plní vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu  tento rodič v celom rozsahu sám.

Platobné miesto plnenia vyživovacej povinnosti

Výživné sa platí do rúk toho rodiča, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, a to až do dovŕšenia 18 roku života dieťaťa. V súdom rozhodnutí je určené plnenie vyživovacej povinnosti slovným spojením „k rukám matky“ / „k rukám otca“. Neznamená to však, že je povinnosť platiť sumu výživného mesačne do rúk druhého rodiča v hotovosti, ale toto slovné spojenie označuje len platobné miesto.

Je vhodné, a to klientom odporúčame, plniť vyživovaciu povinnosť prevodom z účtu/vkladom na účet druhého rodiča. Takto je možné vždy platby dohľadať aj s presnou špecifikáciou (dátum a výška plnenia). Rovnako odporúčame účel platby označiť ako výživné na dieťa.

V prípade, ak oprávnený rodič nedisponuje účtom v banke a teda rodič plní vyživovaciu povinnosť v hotovosti, odporúčame klientom spísať si potvrdenie o odovzdaní a prevzatí hotovosti.

Po nadobudnutí plnoletosti dieťaťa sa hradí výživné priamo do rúk plnoletého dieťaťa.

Druhy príjmov rodičov

Pri určovaní vyživovacej povinnosti sú najčastejšie posudzované príjmy rodičov zo závislej činnosti, ako sú príjmy z pracovnoprávneho pomeru, štátozamestnaneckého pomeru, príjmy konateľov. Často posudzovanými sú aj príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu. Rodičia sú povinný súdu oznámiť, z akého zdroja majú príjmy a v akej výške.

V prípade, ak by súdu voči súdu nesplnili svoju edičnú povinnosť, súd im môže uložiť poriadkovú pokutu.

Ak si rodičia nesplnia svoju povinnosť ani pod hrozbou poriadkovej pokuty, súd je oprávnený obrátiť sa na zamestnávateľa a dopytovať ho na príjem rodiča. Rovnako je oprávnený obrátiť sa aj na daňový úrad, žiadať súčinnosť aj od tretích osôb.

Ak má rodič príjem z inej ako závislej činnosti a nepredloží potrebné podklady, uplatní sa tzv. zákonná fikcia, a teda súd vychádza z predpokladu, že mesačný príjem rodiča je vo výške dvadsať násobku životného minima.

"Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.“
§ 63 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

Umelé Nadhodnocovanie výdavkov

V praxi sa stáva, že rodičia si v rámci podnikateľskej činnosti uplatňujú aj také výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť na podnikateľskú činnosť. Súd v takomto prípade súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval.    

Cenník služieb v oblasti výživného

V oblasti vyživovacej povinnosti rodičov k maoletým i plnoletým deťom Vám ponúkame poradenstvo, mimosúdne riešenie ako i súdne riešenie situácie vrátane spracovania návrhu na súd a zastupovania na pojednávaní.

Cenník našich služieb nájdete na stránke v sekcii Výživné. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com