Rozvod

ROZVOD MANŽELSTVA

Situácia, keď dochádza k rozpadu manželstva je rodinu veľmi náročným životným obdobím.

Ak k tomuto zložitému rozhodnutiu dospejete, je najlepšie získať čo najviac informácií o tom, čo Vás čaká a na čo sa máte pripraviť. Všetky dôležité informácie Vám povieme na porade, či už formou osobného rozhovoru alebo aj online v tejto aktuálnej situácii spôsobenej covid19.

"Nikoho nemožno nútiť, aby zotrvával v manželstve proti svojej vôli."

Poradíme Vám aj online

Vašu situáciu posúdime a navrhneme Vám najlepší spôsob jej riešenia aj online

  • komunikujeme online a telefonicky
  • požiadavky riešime do 72 hodín
  • vopred viete, koľko zaplatíte
  • radi sa s Vami stretneme a porozprávame sa aj osobne u nás

bezproblémová komunikácia

Na Všetky otázky našich klientov odpovedáme obratom. Zložitejšie situácie, ktoré nie je možné riešiť telefonicky alebo mailom riešime na osobnom stretnutí.

Platby AJ online

Po dohode na konkrétnom balíku služieb Vám vystavíme faktúru, ktorú pohodlne zaplatíte aj z domu.

Šetríme Váš čas

Komunikujeme plne elektronicky, čo urýchľuje aj súdne konanie ako aj vzájomnú komunikáciu medzi nami a klientom. Rýchlejšie súdne konanie znamená rýchlejšie rozhodnutie pre klienta.

Vždy vopred viete, koľko zaplatíte

Cenu poskytovaných právnych služieb viete vždy vopred.

Vyberte si balík služieb

Ak ste sa rozhodli pre rozvod, ponúkame Vám rôzne balíky služieb. 

Základným kritériom je skutočnosť, či ide o rozvod manželstva bezdetného alternatívne rozvod manželstva, kde sú deti plnoleté alebo ide o situáciu, keď sa rozvádzajú manželia s maloletými deťmi. Pri rozvode manželstva s maloletými deťmi  je potrebné riešiť aj otázku zverenia detí do starostlivosti ako aj súvisiacu otázku výživného na maloleté deti a úpravu styku. Ide teda o komplexné riešenie viacerých právnych problémov.

 

Rozvod bezdetného manželstva a manželstva, v ktorom sú deti plnoleté

Na výber Vám ponúkame dva balíky služieb, a to rozvod online a rozvod štandard. 

Rozvod online

V balíku rozvod online je zahrnutá porada s klientom a vypracovanie podania na súd. 

V rámci porady zistíme Vašu situáciu, odpovieme Vám na Vaše otázky súvisiace s konaním na súde, dáme Vám inštrukcie ako si návrh na súd podať. 

Na súdnom pojednávaní ste však už sami. Taktiež platíte plnú sumu poplatku za konanie, ak si návrh nepodáte elektronicky cez ÚPVS. 

V prípade následných otázok sme Vám samozrejme k dispozícii, rovnako aj v prípade, ak by ste sa rozhodli pre zastúpenie v konaní. Odmena za následné úkony je počítaná štandardne v sume 50,-€ za polhodinu.

Výhodou tohto balíka je nižšia cena za kvalitný a odborne spracovaný návrh na rozvod.

Tento balík využívajú spravidla klienti, ktorí sú na rozvode dohodnutí a tí, pre ktorých nie je problém zvládnuť súdne konanie bez advokáta.

Rozvod štandard

V balíku rozvod štandard Vám ponúkame v cene okrem prvej porady a vypracovania návrhu na súd aj zastúpenie na súdnom pojednávaní a v prípade, ak Vás súd vyzve na zaujatie stanoviska k vyjadreniu druhého manžela, spracujeme aj to. Po právoplatnom skončení konania Vám odovzdáme súdne rozhodnutie aj s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, a to v elektronickej forme ako aj v listinnej forme, teda pre Vás zabezpečíme aj konverziu rozsudku.

V nákladoch nie je zahrnutá cesta na pojednávanie, nakoľko táto závisí od konkrétnej vzdialenosti súdu, cenu Vám však oznámine pri prevzatí zastúpenia. 

Výhodou je aj automatické zníženie súdneho poplatku zo 66,-€ na 33,-€, nakoľko podanie robíme výlučne cez ÚPVS elektronicky.  

Výhodou je taktiež odborné zastúpenie počas celého konania. Komunikáciu so súdom vybavíme my na základe Vašich pokynov.

Tento balík využívajú spravidla klienti, ktorí chcú rozvod zvládnuť rýchlo, s kvalifikovaným zastúpovaním advokátom a chcú sa odbremeniť od starostí, ktoré prináša súdne konanie.

 

ROZVOD

online

350 €

bezdetný
plnoleté detI

súdny poplatok

ROZVOD

štandard

600 €

bezdetný
plnoleté detI

nezahrnuté náklady

súdny poplatok

* v tomto konaní spravidla nevznikajú žiadne ďalšie náklady

** cestovné náklady sa účtujú v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a ich výšku Vám oznámime vopred pri prevzatí zastúpenia. Výška závisí od vzdialenosti toho ktorého súdu. 


Rozvod manželstva s maloletými deťmi

Na výber Vám ponúkame dva balíky služieb, a to rozvod online a rozvod štandard. 

Rozvod s maloletými deťmi online

V balíku rozvod online je zahrnutá porada s klientom a vypracovanie podania na súd. 

V rámci porady zistíme Vašu situáciu, odpovieme Vám na Vaše otázky súvisiace s konaním na súde, dáme Vám inštrukcie ako si návrh na súd podať. 

Na súdnom pojednávaní ste však už sami. Taktiež platíte plnú sumu poplatku za konanie, ak si návrh nepodáte elektronicky cez ÚPVS. 

V prípade následných otázok sme Vám samozrejme k dispozícii, rovnako aj v prípade, ak by ste sa rozhodli pre zastúpenie v konaní. Odmena za následné úkony je počítaná štandardne v sume 50,-€ za polhodinu.

Výhodou tohto balíka je nižšia cena za kvalitný a odborne spracovaný návrh na rozvod.

Tento balík služieb využívajú spravidla klienti, ktorí sú už dohodnutí na rozvode, aj na výške výživného na maloleté deti a na úprave styku s deťmi.

Rozvod s maloletými deťmi štandard

V balíku rozvod štandard v prípade rozvodu manželstva s  maloletými  deťmi Vám ponúkame v cene okrem prvej porady a vypracovania návrhu na súd aj zastúpenie na súdnom pojednávaní.  Taktiež vypracujeme  stanovisko k vyjadreniu druhého manžela. 

Po právoplatnom skončení konania Vám odovzdáme súdne rozhodnutie aj s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, a to v elektronickej forme ako aj v listinnej forme. To znamená, že pre Vás zabezpečíme aj konverziu rozsudku.

V nákladoch nie je zahrnutá cesta na pojednávanie, nakoľko táto závisí od konkrétnej vzdialenosti súdu, cenu Vám však oznámine pri prevzatí zastúpenia.

Výhodou je aj automatické zníženie súdneho poplatku zo 66,-€ na 33,-€, nakoľko podanie robíme výlučne cez ÚPVS elektronicky.  

Výhodou je taktiež odborné zastúpenie počas celého konania. Komunikáciu so súdom vybavíme my na základe Vašich pokynov.

Tento balík využívajú spravidla klienti, ktorí sa chcú pri rozvode manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti odbremeniť od starostí s právnou stránkou veci. 

Rovnako je balík žiadaný v prípade, ak manželia nie sú na všetkých podmienach rozvodu dohodnutí.

 

ROZVOD

online

550 €

maloleté deti

súdny poplatok

ROZVOD

štandard

800 €

maloleté deti

nezahrnuté náklady

súdny poplatok

* cestovné náklady sa účtujú v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a ich výšku Vám oznámime vopred pri prevzatí zastúpenia. Výška závisí od vzdialenosti toho ktorého súdu. 

Často kladené otázky

Miestne príslušným súdom je ten súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

V návrhu na rozvod musíte uviesť svoje osobné údaje ako aj osobné údaje manžela/manželky, údaje ohľadom uzavretia manželstva a dôvod rozvratu vzťahov, nakoľko súd pri rozhodovaní o rozvode musí mať preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V prípade, ak máte spoločné deti, musíte uviesť aj ich osobné údaje, tiež ako si predstavujete starostlivosť o ne vrátane úpravy styku a výšky výživného. Uvedené je potrebné aj odôvodniť.

Samozrejme na žiadnom podaní adresovanom súdu nesmie chýbať Váš podpis a uvedenie dátumu a miesta.

Súdne poplatok za návrh na rozvod manželstva je 66,-€. Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva platí navrhovateľ. V prípade, ak je podaný návrh elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, znižuje sa o 50%. Súdny poplatok je možné zaplatiť buď prostredníctvom priloženého kolku, v prípade, ak sa podáva návrh elektronicky, súd zašle platobný príkaz s údajmi na jeho úhradu.

V prípade, ak sa nachádzate v nepriaznivej ekonomickej situácii, existuje možnosť oslobodenia od súdnych poplatkov. O oslobodení od súdnych poplatkov rozhodne vždy súd na základe návrhu, pričom nepriaznivá ekonomická situácia musí byť preukázaná.

V prípade, ak sa obrátite na nás, na základe splnomocnenia na konanie podáme návrh za Vás elektronicky, a teda súdny poplatok je len 33,-€. V prípade Vašej nepriaznivej ekonomickej situácie podáme návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov.

Súd vždy z úradnej povinnosti skúma príčiny rozvratu vzťahov medzi manželmi, manželstvo rozvedie, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Rozvod dohodu ako právny termín v slovenskej právnej úprave neexistuje. Slovenské súdy vždy z úradnej povinnosti skúmajú príčiny a trvalosť rozvratu vzťahov medzi manželmi. 

Avšak v prípade, ak ste ako  manželia na rozvode a súvisiacich otázkach dohodnutí a zhodne navrhnete rozvod manželstva a v prípade maloletých detí aj úpravu zverenia, výživného a úpravu styku, súd spravidla vytýči pojednávanie skôr a tiež spravidla rozhodne na prvom pojednávaní. V prípade, ak sa manželia nevedia dohodnúť, súd musí preskúmať aj ďalšie skutočnosti a často vykoná dôkazy, ktoré ani jeden z účastníkov nenavrhol a to si vyžaduje takmer vždy odročenie pojednávania a preto sa konanie predlžuje.

Súd manželstvo rozvedie, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Ak máte otázky ohľadom rozvodu manželstva a úpravy výživného a styku s maloletými deťmi, neváhajte nás kontaktovať.

Rozvodovosť na Slovensku

10005
manželstiev

rozvedených súdmi v Slovenskej republike v roku 2019

1 %
manželstiev končí rozvodom
1 %
Návrhov podávajú ženy
1 %
Návrhov podávajú muži
15
Rokov

dĺžka rozvedeného manželstva

41
rokov

priemerný vek rozvedenej ženy v čase rozvodu

43
rokov

priemerný vek rozvedeného muža v čase rozvodu

Dôvody rozvodu manželstva

69 %

rozdielnosť pováh, názorov a záujmov

18 %

nevera partnera

11% nevera muža 

7% nevera ženy

5 %

alkoholizmus

1 %

zlé zaobchádzanie, odsúdenie za trestný čin

0.4 %

neuvážené uzavretie manželstva

6.6 %

iné dôvody

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej relubliky – štatistické údaje za rok 2019

VÝHODY ZASTÚPENIA

V prípade, ak sa rozhodnete poveriť nás Vaším zastupovaním, nemusíte si robiť starosti s právnou stránkou veci. Budeme pri Vás počas celého súdneho konania. V prípade, ak sa rozhodnete aj pre vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zabezpečíme aj to či už mimosúdnou cestou vypracovaním dohody alebo súdnou cestou.

Zníženie stresu

Vysvetlíme Vám každý krok súdu, pripravíme Vás na pojednávanie. Budeme za Vás vznášať námietky i otázky na pojednávaní.

Manažment konania

Zabezpečíme, aby súdne konanie bolo plynulé, rýchle a bez prieťahov. Všetky dokumenty Vám zašleme obratom aj v elektronickej podobe.

súdny poplatok len 33,-€

 Na základe splnomocnenia na zastupovanie podáme návrh za Vás elektronicky, a teda súdny poplatok je o 50% nižší.

Kontakt

Sídlo

Ľadová 16, 811 05 Bratislava

Telefón

+ 421 905 875 314

Mail

rozvodavyzivne@gmail.com