Výživné pre slobodnú matku

Výživné pre slobodnú matku

Príspevok na výživu slobodnej matky, príspevok na úhradu niektorých nákladov slobodnej (nevydatej) matke

"Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný prispievať matke na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom."

Všetky druhy vyživovacích povinností v rámci rodinných vzťahov upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi ako aj o príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke. Úprava vyživovacích povinností je pomerne rozsiahla, preto sa v dnešnom blogu zameriame na jeden druh vyživovacej povinnosti, a to na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

Povinnosť otca prispievať na výživu matke

Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom (§ 74 ods. 1 zákona o rodine). Cieľom tohto ustanovenia je uľahčiť nevydatej matke existenčné podmienky, do ktorých sa dostane v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom.

Oprávnenou je matka dieťaťa, teda žena, ktorá dieťa porodila a ktorá za otca dieťaťa nie je vydatá.

Nevydatá matka má voči otcovi svojho dieťaťa nárok

–       na príspevok na výživu matky

–       na príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom 

dôležité

Otec maloletého dieťaťa je povinný prispievať matke na výživu popri plnení vyživovacej povinnosti voči maloletému dieťaťu.

Na výške príspevku na výživu matky ako aj na výške príspevku na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom je možné sa dohodnúť. V prípade, ak sa rodičia nedohodnú, je dôvodné podať návrh na súd.

 

Súd nebude skúmať, či nevydatá matka je alebo nie je schopná sama sa živiť, ale prihliadne na odôvodnené potreby matky, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery otca dieťaťa.

Príspevok na výživu matky

Otec dieťaťa je povinný primerane prispievať na výživu matky svojho dieťaťa. Povinnosť otca prispievať na výživu matky je časovo obmedzená na dva roky, pričom jej začiatok možno určiť najskôr dňom, kedy nevydatej matke klesli po prvýkrát príjmy v dôsledku tehotenstva. Najneskôr však táto vyživovacia povinnosť vznikne dňom pôrodu.

Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov prispievať matke primerane na úhradu jej výživy. Ide o mesačne sa opakujúcu dávku výživného.

Podmienkou priznania tohto príspevku je skutočnosť, že v dôsledku tehotenstva a pôrodu došlo na strane nevydatej matky k zníženiu príjmov.

Výška príspevku je daná primeranosťou, čo značí, že výživné by malo vyrovnávať zníženú životnú úroveň matky v čase tehotenstva a po pôrode s jej životnou úrovňou pred tehotenstvom. Na rozdiel od výživného na dieťa tak účelom nie je vyrovnanie životnej úrovne s otcom dieťaťa, ale s pôvodnou životnou úrovňou samotnej matky. Súd zisťuje konkrétne náklady a potreby matky a zákonné hľadiská pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti (schopnosti, možnosti, majetkové pomery povinného, potencionalitu príjmov, súlad s dobrými mravmi). (R 30/2020).

Príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom

Tento príspevok sa vzťahuje najmä na náklady matky na zakúpenie tehotenského oblečenia, vitamíny, na cestovné do zdravotníckeho zariadenia, na doplatky za lieky. Nárok na tento príspevok vzniká nevydatej matke vtedy, keď je vzniknú akékoľvek náklady, ktoré súvisia s tehotenstvom a pôrodom, bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí živé. Nepatria sem náklady na zaobstaranie detskej výbavy alebo oblečenia, nakoľko ide už o nárok dieťaťa voči rodičovi v rámci vyživovacej povinnosti rodičov k deťom. Pri určení konkrétnej výšky príspevku súd prihliadne len na účelne vynaložené náklady a vezme do úvahy aj dávky, ktoré sú poskytované matke (sociálne dávky).

V prípade, ak sa tehotná žena s otcom dieťaťa nedohodne, je dôvodné obrátiť sa na súd.

Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu. To znamená, že ak svoje nároky matka neuplatní to troch rokov odo dňa pôrodu, otec v prípadnom súdnom konaní môže vzniesť námietku premlčania a súd matke tento nárok neprizná.

Poskytnutie sumy potrebnej na zabezpečenie výživy matky a príspevku na úhradu nákladov na návrh vopred

Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť otcovi dieťaťa, resp. mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné (ak otcovstvo nie je určené súhlasným vyhlásením rodičov), aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka (teda na dobu 28 týždňov, prípadne 37 týždňov, ak žena porodila dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu).

Návrh môže podať iba tehotná žena, nie žena po pôrode, to znamená, tieto nároky sú časovo ohraničené na tehotenstvo ženy.

Súd sa bude v konaní zaoberať nárokmi tehotnej ženy, nie otázkou určenia otcovstva. Nebude zisťovať, či označený muž je alebo nie je otcom dieťaťa, ale bude len zisťovať, či je jeho otcovstvo pravdepodobné (či s matkou dieťaťa súložil v dobe rozhodujúcej pre narodenie dieťaťa).

Kontaktujte nás

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com