Zmena priezviska po rozvode manželstva

Zmena priezviska manželov po rozvode

Prinášame Vám kompletný návod na zmenu priezviska manželov po rozvode manželstva.

"Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko."
§ 27 ods. 1 Zákona o rodine

Kto môže oznámiť zmenu priezviska?

Oprávneným na oznámenie zmeny priezviska je ten manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela.

Kde treba podať oznámenie o zmene priezviska?

Oznámenie sa podáva na ten matričný úrad, kde bolo manželstvo uzatvorené a zapísané.

Priezvisko spoločných detí zostáva po rozvode manželstva nezmenené. Nemá naň vplyv ani návrat rodiča k predošlému priezvisku.

Je nejaká lehota na podanie oznámenia?

Na podanie oznámenia je lehota tri mesiace od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak podáte oznámenie v trojmesačnej lehote, je zmena priezviska bezplatná.

Čo ak nestihnem lehotu troch mesiacov?

V prípade, že sa rozhodnete zmeniť si priezvisko až po uplynutí trojmesačnej lehoty, môžete tak urobiť podaním žiadosti o zmenu priezviska na príslušnom okresnom úrade, ktorý na takúto zmenu musí vydať povolenie. Príslušnosť okresného úradu sa určuje podľa trvalého pobytu. 

Správny poplatok v tomto prípade za zmenu priezviska je 100 €.

Pri podaní oznámenia o späťvzatí používania priezviska po rozvode, sa občiansky preukaz stane neplatným, a teda je nutné požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu!

Aké doklady potrebujem?

  • oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva aj s vyznačenou doložkou právoplatnosti
  • sobášny list
  • občiansky preukaz

Čo musí obsahovať oznámenie o prijatí predošlého priezviska?

  • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby podávajúcej žiadosť
  • dátum a miesto uzavretia manželstva
  • predošlé priezvisko, ktoré prijíma späť

Kontaktujte nás

JUDr. Lucia Anovčinová

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com