Výživné

Vyživovacia povinnosť

Vyživovacia povinnosť vychádza z rodinnej solidarity a vzniká priamo zo zákona. V ideálnom prípade teda rodinný príslušník z vlastnej iniciatívy a podľa svojich možností plní tomu, kto je na neho výživou odkázaný a nemôže sa živiť sám, resp. sa nemôže živiť sám v potrebnom rozsahu. 

Ak však nie je vyživovacia povinnosť plnená dobrovoľne, je potrebné obrátiť sa na súd. Súd rozhodne o výške výživného a v prípade, ak nie je plnené podľa súdneho rozhodnutia, je možné podať návrh na nútený výkon rozhodnutia, teda na exekúciu.

Máte záujem
o určenie alebo o zmenu výšky výživného?

Druhy vyživovacích povinností

Všetky druhy vyživovacích povinností v rámci rodinných vzťahov upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine.

Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi ako aj o príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke.

Najčastejšie riešime

maloleté deti

Výživné na maloleté deti sa často mení s ohľadom na zmenu potrieb detí ako aj životnú situáciu rodičov. Ak sa rodičia nedohodnú, musí rozhodnúť súd.

Tento druh vyživovacej povinnosti riešime prakticky nonstop

plnoleté deti

Výživné na plnoleté deti má viaceré špecifiká. Aj plnoleté deti sú často odkázané výživou na rodičov, pokým sa pripravujú na povolanie.

Pre klientov vybavujeme určenie ako aj zmenu a zrušenie vyživného na plnoleté deti.

manželia

Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť, životná úroveň manželov má byť v zásade rovnaká. Ak ju niektorý z manželov neplní, je možné obrátiť sa na súd.

Zastupujeme klientov aj vo veciach výživného medzi manželmi.

Balíky služieb

Vyberte si z ponúkaných balíkov služieb ten, ktorý najviac vyhovuje Vašim požiadanám a potrebám. V prípade, ak by Vám ani jeden z balíkov nevyhovoval, kontaktujte nás a dohodneme sa individuálne.

VÝŽIVNÉ

350 €

Mimosúdne riešenie

balík
neobsahuje

VÝŽIVNÉ

450 €

štandard

balík
neobsahuje

VÝŽIVNÉ

700 €

Prémium

nezahrnuté náklady

Balík je určený rodičom, ktorí

  • sú dohodnutí na výške výživného alebo sa vedia dohodnúť
  • sa chcú sa informovať k procesu schvaľovania dohody
  • chcú profesionálne spracovať dohodu o zmene výživného
  • chcú spracovať návrh na schválenie dohody súdom
  • nevyžadujú zastúpenie advokátom na súde.

Balík nie je určený pre rodičov, ktorí spolu nekomunikujú alebo komunikujú len minimálne a o dohodu sa už neúspešne pokúšali.

Balík je určený rodičom, u ktorých je priestor na mimosúdnu dohodu.

V prípade, ak sa rodičia nedohodnú, spracujeme návrh na konanie na súd podľa požiadaviek klienta.

Balík nie je určený pre prípady, ak sú rodičia v dlhodobom konflikte a ich spory sú veľmi eskalované. V takom prípade odporúčame zastúpenie aj na súdnom pojednávaní a teda balík prémium.

Balík je určený rodičom, u ktorých predchádzajúce dohody zlyhali.

Balík nie je určený pre rodičov, ktorí sú dohodnutí na výške výživného.

Najčastejšie otázky

Zákon o rodine explicitne stanovuje minimálnu výšku vyživovacej povinnosti len vo vzťahu rodičov k maloletým deťom, a to 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, čo je aktuálne suma 29,42 € (rok 2021). Táto suma je minimum a sú povinní ju plniť aj rodičia bez príjmu, resp. s extrémne nízkym príjmom.

V prípade iných vyživovacích povinností nie je mininálna suma výživného stanovená.

Maximálne výživné nie je v podmienkach Slovenskej republiky stanovené ani zákonom o rodine ani žiadnym vykonávacím predpisom. Výška výživného sa vždy posúdi podľa okolností na strane oprávneného ako aj na strane povinného.

Súd pri rozhodovaní o výške výživného posúdi vždy konkrétne okolnosti prejednávaného prípadu, výška výživného sa odvíja od možností a schopností povinného z vyživovacej povinnosti, od príjmu ako aj od majetkových pomerov a zároveň od pomerov na strane opráveneného, predovšetkým od jeho odôvodnených potrieb. Výška priemerného výživného nie je stanovená, ani sa k tejto otázke nerobia štatistiky.

Na výživnom sa môže oprávnený a povinný dohodnúť.

Vždy klientom odporúčame nechať schváliť dohodu o výživnom súdom, nakoľko len súdne rozhodnutie je jediným možným exekučným titulom na vymáhanie výživného, ak povinný výživné neplatí.

Klientov zastupujeme aj v mimosúdnom konaní o určenie alebo zvýšenie / zníženie výživného.

Vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí sa neplatí súdny poplatok.

V ostatných prípadoch určenia a zvýšenia výživného je od súdneho poplatku oslobodený navrhovateľ.

Rovnako je od súdneho poplatku oslobodená nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

V prípade, ak povinný z vyživovacej povinnosti neplatí výživné riadne a včas a zároveň je výška výživného určená súdnym rozhodnutím, je potrebné podať návrh na výkon rozhodnutia – návrh na exekúciu. Exekútor má možnosť neplatičovi zadržať aj vodičský preukaz, čo sa ukázalo ako účinný nástroj na vymoženie výživného od nemajetných osôb.

Zároveň je možné podať trestné oznámenie, nakoľko neplnenie vyživovacej povinnosti najmenej dva mesiace v období dvoch rokov je trestný čin.

V prípade výživného na maloleté deti je možné požiadať aj o náhradné výživné, ktoré po splnení podmienok poskytuje štát až do výšky 362,90 €.

Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá až do času, pokým nie sú schopné samostatne sa živiť.


V prípade, ak bolo určené výživné súdom, je potrebné obrátiť sa na súd s návrhom na zrušenie vyživovacej povinnosti.

Máte ďalšie otázky? Radi Vám na ne odpovieme. Kontaktujte nás.

Rozhodovacia prax súdov

Obligatórnym zákonným hľadiskom pri určovaní výšky výživného je osobný výkon starostlivosti, ktorý zákon o rodine nepochybne kladie na roveň finančnému zabezpečeniu výživy.

Uznesenie Ústavného súdu SR z 10. 11. 2011
sp. zn. IV. ÚS 489/2011

Ak dieťa nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť, napríklad z dôvodu plnej invalidity, vyživovacia povinnosť rodičov bude trvať po dobu celého jeho života.

Nález Ústavného súdu ČR z 24. 7.2013
sp. zn. I.ÚS 1996/12

Ak sa zbavil rodič svojim úmyselným konaním, pre ktoré bola na neho uvalená väzba a pre ktoré bol následne odsúdený k trestu väzenia, objektívnej možnosti plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu maloletému dieťaťu, nemožno túto skutočnosť pričítať na ťarchu tohto dieťaťa, ktoré podľa čl. 32 ods. 4 Listiny má základné právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť.

Nález Ústavného súdu ČR z 6.2. 2008,
sp. zn. IV. ÚS 1181/07

Od okamihu nadobudnutia schopnosti samé sa živiť má dieťa svoje príjmové pomery objektívne vo svojich rukách, je „strojcom svojho šťastia". Záleží spravidla len na ňom, v akých majetkových pomeroch bude žiť, pokiaľ v tomto ohľade nebude aktívne, negatívne dôsledky si ponesie samé.
Zmyslom a účelom teda je, že pokiaľ je dieťa už objektívne schopné si samé svoje potreby uspokojovať, bolo by nespravodlivé pričítať jeho eventuálnu pasivitu v tejto sfére na ťarchu jeho rodičov v tom zmysle, že by rodičia boli povinní naďalej svoje dieťa živiť.

Nález Ústavného súdu ČR z 13.3.2013 sp. zn. I.ÚS 2306/12

Kontakt

Sídlo

Ľadová 16, 811 05 Bratislava

Telefón

+ 421 905 875 314

Mail

rozvodavyzivne@gmail.com