Výživné pre plnoleté dieťa – základné informácie

Výživné na plnoleté dieťa

Ako žiadať o výživné, keď je dieťa plnoleté? Do kedy treba platiť výživné? Získajte základné informácie o výživnom na plnoleté dieťa.

"Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."
§ 65 ods. 3 zákona o rodine

Konanie je možné iba na návrh

Konanie o výživnom v prípade, ak je oprávnenou osobou plnoleté dieťa, je možné začať iba na návrh plnoletého dieťaťa. Tu je podstatný rozdiel oproti konaniu, v ktorom je oprávneným maloleté dieťa a kde súd môže konať aj bez návrhu.

Taktiež plnoleté dieťa už nezastupuje ani rodič ani súdom ustanovený kolízny opatrovník. Samozrejme, plnoleté dieťa, ako každý účastník konania, sa môže nechať zastúpiť splnomocneným zástupcom.

V konaní o výživnom pre plnoleté dieťa nemôže ísť súd nad rozsah výživného, ktoré dieťa žiada, môže priznať výživné maximálne do výšky uvedenej v návrhu.

Plnoleté dieťa sa môže obrátiť so žiadosťou o plnenie vyživovacej povinnosti na toho z rodičov, ktorý ju neplní dobrovoľne, v praxi sú časté prípady, keď žiada výživné aj od oboch rodičov, nakoľko si ani jeden neplní vyživovaciu povinnosť buď vôbec, alebo ju plní  v nedostatočnej výške.

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť."
§ 62 ods. 1 zákona o rodine

trvanie vyživovacej povinnosti

Rodič je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu až do času, kým nie je schopné samostatne sa živiť. Schopnosť samostatne sa živiť sa posudzuje v každom prípade individuálne. Najčastejšie ide o prípady plnoletých detí, ktoré študujú na strednej škole alebo študujú denne na vysokej škole alebo ak nie sú schopné samostatne sa živiť s ohľadom na zdravotné obmedzenia.

Neplatí, tak ako sa mnohí rodičia nesprávne domnievajú, že keď dieťa dovŕši vek 18 rokov, alebo vek 25 rokov, tak im automaticky zaniká vyživovacia povinnosť.

Opätovný vznik vyživovacej povinnosti

Pre vyživovaciu povinnosť rodičov voči deťom je typická tzv. elasticita vzťahu, čo znamená, že vyživovacia povinnosť môže na čas zaniknúť a následne, ak sa zmenia pomery na strane oprávneného plnoletého dieťaťa, opätovne vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu vzniká.

V praxi sme sa stretli s týmito prípadmi, ak došlo u plnoletého dieťaťa, ktoré sa už živilo samostatne, k závažnému poškodeniu zdravia v dôsledku dopravnej nehody v takom rozashu, že dieťa už ďalej nebolo schopné samostatne sa živiť, tak opätovne vznikla vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu.

Zrušenie výživného na plnoleté dieťa

V prípade, ak bola vyživovacia povinnosť určená rozhodnutím súdu, táto trvá až do času, kým nie je vydaný  rozsudok súdu o zrušení vyživovacej povinnosti. Teda povinný rodič nemôže svojvoľne prestať plniť vyživovaciu povinnosť, nakoľko sa dostáva do omeškania s plnením, vystavuje sa riziku trestného stíhaniaexekúcie.

Ak je už plnoleté dieťa schopné samostatne sa živiť, je potrebné, aby povinný rodič podal návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. V prípade o  záujmu právne služby nás kontaktujte.

Cenník služieb v oblasti výživného

V oblasti vyživovacej povinnosti rodičov k plnoletým deťom Vám ponúkame poradenstvo, mimosúdne riešenie ako i súdne riešenie situácie vrátane spracovania návrhu na súd a zastupovania na pojednávaní.

Cenník našich služieb nájdete na stránke v sekcii Výživné. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com