Podľa čoho súd určuje výživné, keď je rodič nezamestnaný?

Nezamestaný rodič a výživné

Podľa čoho súd určuje výživné, keď je druhý rodič nezamestnaný?

"Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."
§ 62 ods. 2 zákona o rodine

Faktory pre určenie výšky výživného

V prípade, ak je rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti (povinný rodič), nezamestnaný, sú pri určovaní výšky výživného na dieťa dôležité viaceré faktory:

 • dôvod, pre ktorý je povinný rodič nezamestnaný
 • príjem dosahovaný v predchádzajúcom zamestnaní
 • dôvod ukončenia predchádzajúceho zamestnania
 • dĺžka trvania nezamestnanosti
 • poberanie podpory v nezamestnanosti/štátnych dávok
 • prístup povinného rodiča k hľadaniu si práce
 • zdravotný stav povinného rodiča
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie/ vyučenie v odbore, prax v odbore
 • schopnosti a možnosti rodiča pracovať
 • odôvodnené potreby dieťaťa
 • majetkové pomery povinného rodiča

Dôvod nezamestnanosti

 V prípade nezamestnaného rodiča súd vždy podrobne skúma dôvod, pre ktorý je rodič bez práce.

Je dôležité, ako došlo k skončeniu predchádzajúceho pracovného pomeru. Ak si totiž rodič zapríčiní skončenie pracovného pomeru sám, napríklad tým, že dá bezdôvodne výpoveď, alebo je mu daná výpoveď zamestnávateľom pre porušenie pracovnej disciplíny, súd vychádza pri určovaní výživného z výšky jeho posledného príjmu.

Ak však dôjde k skončeniu pracovného pomeru z organizačných dôvodov, tak súd zohľadní, že rodič nemá príjem zo zamestnania.

Možnosti a Schopnosti rodiča

Samozrejme, súd vychádza aj z možností a schopností povinného rodiča, a teda aký príjem je schopný dosahovať. Vždy posudzuje jednotlivé podmienky priznania výživného individuálne, zohľadní aj prípadné zdravotné obmedzenia rodiča, ku ktorým prichádza. Súd vždy vyhodnocuje, aký prístup má rodič k hľadaniu si nového zamestnania, tiež dôvody, pre ktoré sa mu nedarí nájsť si nové zamestnanie.

Majetkové pomery

Súd zistí a vyhodnotí aj majetkové pomery rodiča, nakoľko to, že je rodič aktuálne bez príjmu, neznamená, že je nemajetný. V praxi sa často stretávame so situáciami, keď rodič má hnuteľný i nehnuteľný majetok a žije bez problémov z úžitkov tohto majetku, hoci sám nie je zamestnaný a nevykazuje žiadny oficiálny príjem.

"Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona."
§ 62 ods. 3 zákona o rodine

Minimálne výživné

Aj v prípade, ak je rodič nemajetný, nezamestnaný a nie je ani v jeho možnostiach a schopnostiach sa zamestnať (pre akýkoľvek subjektívny alebo objektívny dôvod), tak je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu, ktorá je aktuálne vo výške 29,42 € (pre rok 2021).

Cenník služieb v oblasti výživného

V oblasti vyživovacej povinnosti rodičov k maoletým i plnoletým deťom Vám ponúkame poradenstvo, mimosúdne riešenie ako i súdne riešenie situácie vrátane spracovania návrhu na súd a zastupovania na pojednávaní.

Cenník našich služieb nájdete na stránke v sekcii Výživné. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com