Základné informácie o výživnom na maloleté deti

Výživné na maloletých

Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov

Zákonný rámec právnej úpravy

Všetky druhy vyživovacích povinností v rámci rodinných vzťahov upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi ako aj o príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke. Úprava vyživovacích povinností je pomerne rozsiahla, preto sa v dnešnom blogu zameriame na jeden druh vyživovacej povinnosti, a to vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, špeciálne k maloletým deťom.

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť."
§ 62 ods. 1 zákona o rodine

Minimálne Výživné

Zákon o rodine explicitne stanovuje aj minimálnu výšku vyživovacej povinnosti, a to 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, čo je aktuálne suma 29,42€. Táto suma je naozaj minimum a sú povinní ju plniť aj rodičia bez príjmu, resp. s extrémne nízkym príjmom.

29.42
pre rok 2021

Do kedy trvá vyživovacia povinnosť

Platí, že rodičia sú povinní plniť si svoju vyživovaciu povinnosť k deťom do času, kým nie sú schopné sa samé živiť.

Zánik vyživovacej povinnosti sa neviaže ani na skončenie povinnej školskej dochádzky ani na dovŕšenie určitého veku dieťaťa. 

Často sa stretávame s názorom, že rodičia sú povinní živiť dieťa do 26 rokov, čo však nemá oporu v platnom práve.

Dieťa je schopné samostatne sa živiť, keď dokáže trvale uspokojovať svoje životné náklady z vlastných zdrojov. Spravidla je to po ukončení sústavného vzdelávania a po nastúpení do prvého zamestnania.

V praxi sa stretávame s prípadmi, keď dieťa, ktoré aj presiahlo vek 26 rokov, je z objektívnych dôvodov odkázané na výživu rodičov, predovšetkým ide o zdravotné dôvody.

To znamená, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom môže trvať neobmedzený čas. 

V prípade, ak bolo výživné na dieťa stanovené súdom, a dieťa je už schopné samostatne sa živiť, je potrebné obrátiť sa na súd a žiadať zrušenie vyživovacej povinnosti.

Nie je možné len jednoducho prestať platiť výživné, nakoľko sa takto povinný rodič dostáva do omeškania a hrozí mu riziko exekúcie.

Výška
výživného

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

Súd pri určovaní výšky výživného prihliada aj na to, ktorý z rodičov sa v akej miere o dieťa osobne stará.

Schopnosti rodičov sú dané najmä vzdelaním, intelektom, fyzickými možnosťami a zdravotným stavom.

Možnosti rodičov sú dané objektívne najmä trhom práce, mierou nezamestnanosti v danom regióne, vekom rodiča, platovým priemerom v oblasti výkonu práce, ktorú rodič vykonáva.

Majetkovými pomermi rodičov rozumieme celkovú majetkovú situáciu rodičov reperzentovanú najmä príjmami rodičov ako i životným štýlom rodičov.

neplati vyzivne

Odôvodené potreby dieťaťa

Súd pri rozhodovaní o výške výživného prihliadan nielen na možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov ale vždy berie do úvahy aj odôvodnené potreby dieťaťa. 

Odôvodnené potreby dieťata sú najmä výdavky

výdavky rodičov

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov.

Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Vyplýva to z toho, že vyživovacia povinnosť je vždy prednostnou pohľadávkou.

Súdny poplatok

V konaní o výživné na maloleté deti sa neplatí súdny poplatok.

Konanie je zo zákona oslobodené od súdnych poplatkov.

Cenník služieb v oblasti výživného

V oblasti vyživovacej povinnosti rodičov k maloletým deťom Vám ponúkame poradenstvo, mimosúdne riešenie ako i súdne riešenie situácie vrátane spracovania návrhu na súd a zastupovania na pojednávaní.

Cenník našich služieb nájdete na stránke v sekcii Výživné. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

0905 875 314

rozvodavyzivne@gmail.com